D21 - Janečkova metoda

Návod k použití metody D21

Přečtete si podrobná pravidla Janečkovy metody.

Jak metoda funguje?

Metodu D21 lze použít jak v jednovítězových volbách (prezident, Senát), tak ve volbách s více vítězi, jako jsou třeba volby do Poslanecké sněmovny nebo komunální volby. Zároveň ji lze využít jako hlasovací systém v běžném životě. V závislosti na počtu vítězů a počtu kandidátů je stanoven počet hlasů, který může volič využít, přičemž platí, že:

 • Hlasující má vždy více hlasů, než kolik je vítězných možností nebo volených mandátů.
 • Pro každou možnost může hlasovat nejvýše jedním hlasem.
 • Všechny hlasy mají stejnou váhu.
 • Hlasující má na výběr, zda využije všechny svoje hlasy, nebo jen jejich část.
 • Počet plusových a minusových hlasů vybíráme dle aktuální situace (viz doporučení níže).

Doplňkovým prvkem metody D21 může být minusový hlas. Ten může v určitých situacích posloužit jako vhodný nástroj k dalšímu oslabení kontroverzních a extremistických kandidátů. Aby mohl volič udělit hlas minusový, musí zároveň rozdat alespoň dva plusové. Minusové hlasy ještě více umocňují efekt více hlasů a jejich využití v počátcích procesu zavádění v politických volbách spíše nedoporučujeme.

Příklad z politiky:

Ve stávajícím volebním systému mají systematickou výhodu populisté a extremisté, kteří rozdělují společnost. Stačí jim totiž oslovit určitou početnější skupinu voličů. A to i když jejich voliči zdaleka netvoří většinu společnosti. Hlasy většinové skupiny voličů se totiž často roztříští mezi jiné konsensuální kandidáty.

S výsledkem voleb může být nakonec spokojená jen menšina společnosti. A kandidát, který by byl potenciálně nejpřijatelnější pro většinu společnosti, může zůstat úplně mimo hru.

Představte si prezidentskou volbu, do které se přihlásí
7 kandidátů. Každý volič by v takovém případě mohl udělit maximálně 2 hlasy. Přestože mají voliči různé politické preference, pomůže jim volební metoda D21 najít takového kandidáta, na kterém se shodnou.

S výsledkem voleb tak bude spokojena většina společnosti. I kdyby nevyhrál jejich naprostý favorit, uspěje nakonec umírněný a konsensuální kandidát. Naopak kontroverzní a extremističtí kandidáti budou mít šanci uspět mnohem menší.

Prezidentské volby a Senát

V metodě D21 má volič k dispozici více plusových hlasů, než kolik je vítězných možností. Pokud by se do prezidentské volby přihlásilo tři až osm kandidátů, měl by volič k dispozici dva hlasy. Pokud by bylo kandidátů devět, mohl by udělit až tři hlasy. Platí zde základní pravidlo, že všechny hlasy mají stejnou váhu a je pouze na voliči, kolik se jich rozhodne použít, a všechna další základní pravidla.

Metoda D21 přináší ve většinových volbách1 oproti dosud používanému dvoukolovému systému několik zásadních výhod. V první řadě dokáže najít vítěze v jednom kole, čímž odpadá rozdělování společnosti na dvě nesmiřitelné poloviny v kole druhém. Zároveň přináší možnost hlasovat pro více kandidátů. Tím metoda zvyšuje pravděpodobnost, že bude volič s výsledkem voleb spokojený. Metoda tak poskytuje dostatek hlasů na vyjádření silných preferencí, ale ne tak mnoho na to, aby posílili nevýrazní kandidáti a výsledky byly příliš těsné. Vůli voličů bychom tak zjistili přesněji, levněji a v jednom kole. Stejně by D21 fungovala i u voleb do Senátu.

Přečtěte si naše srovnání volebních metod, abyste se dozvěděli více o výhodách a nevýhodách jednotlivých volebních systémů.

1) Pokud se metoda D21 použije ve vícemandátových obvodech, jedná se o semiproporční volební systém.

Srovnání volebních metod

Volby do Poslanecké sněmovny

Co by se stalo, kdyby lidé dostali jen o jeden hlas navíc, a do obálky tak mohli vložit ne jeden, ale dva hlasovací lístky? Strany by musely začít usilovat o hlasy voličů svých soupeřů. Ty, které by nebyly schopny oslovit nikoho mimo své voličské jádro, by oslabily. Naději na zisk sněmovních křesel by naopak měly takové subjekty, na nichž se sice spousta lidí shodne, ale v současném systému se voliči obávají, že by jejich hlas propadl, kdyby volili srdcem. Posilovaly by tím strany, které mají blíž ke spolupráci s ostatními v rámci koalic. Metoda D21 se také dobře uplatní při hlasování pro jednotlivé kandidáty v systému volných kandidátních listin. Sněmovní lavice by tak obsazovaly silné konsensuální osobnosti, kteří by měli šanci převážit stranické kádry.

Volba pro strany

 • Strany sestavují 14 krajských kandidátek se stejnými hranicemi krajů jako doposud.
 • Každý volič udílí hlas až dvěma stranám vložením jednoho až dvou lístků do obálky. Tyto hlasy jsou sečteny.
 • Do prvního skrutinia jsou zahrnuty strany, které získaly alespoň 5 % z celkového počtu udělených hlasů.
 • V prvním skrutiniu jsou mandáty rozděleny mezi strany na celostátní úrovni pomocí Hareovy kvóty. Velikost krajů se vypočítá pomocí Hareovy kvóty s metodou největších zbytků počítané ze všech odevzdaných platných hlasů.
 • Ve druhém skrutiniu jsou mandáty rozdělovány mezi kraje. Nerozdělené mandáty se dále rozdělují metodou největších zbytků s tím, že je-li naplněna kapacita mandátů pro určitý kraj, pak se mandát přesouvá do kraje s ještě volnou kapacitou, kde má daná strana dosud nejvyšší zbytek. Tímto způsobem se postupuje až do rozdělení všech mandátů.
 • Po rozdělení mandátů mezi strany a kraje se přidělují mandáty na základě volby na úrovni kandidátů.

Volba pro kandidáty

 • Strany nominují kandidáty na kandidátní listiny a rozhodují o jejich pořadí. Maximální počet kandidátů na kandidátní listině stanovuje zákon na základě počtu voličů v daném kraji.
 • Každý volič udílí hlas nejvýše Φ2 (zhruba 38,2 %) kandidátů z maximálního počtu kandidátů na kandidátní listině. Tato hodnota je společně s maximálními počty uvedena v příloze volebního zákona.
 • Mandáty přidělené dané kandidátní listině obsazují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Kde jste se mohli s metodou D21 setkat?

D21 –⁠ Janečkova metoda se běžně využívá ve veřejné sféře, kde pomáhá občanům rozhodovat o svém okolí prostřednictvím participativního rozpočtování. A to nejen v českých obcích a školách, ale i v sousedním Slovensku či v americkém New Yorku. V roce 2021 byla rovněž aplikována v anketě České Slavík, aby pomohla vybrat nejoblíbenější hudebníky.

Projekt Participace 21

Prezident 21

Prezident 21 byla volební hra, ve které mohli občané navrhovat kandidáty na prezidenta a hlasovat pro pro ty z nich, které by chtěli vidět na Hradě. Hry se zúčastnilo přes 320 000 lidí. Díky D21 – Janečkově metodě měli k dispozici oproti reálným volbám tři plusové a jeden minusový hlas.

Jak to dopadlo?

Jak správně použít metodu D21?

Janečkova metoda je parametrický hlasovací systém, který lze nastavit tak, aby nejlépe plnil svůj účel v každému typu hlasování. Lze jej využít pro skupinové rozhodování jak v běžném životě (třeba k výběru restaurace), tak při rozhodování na úrovni větší části společnosti (například v anketě Český slavík či v participativním rozpočtování). Zároveň lze metodu D21 aplikovat jako volební systém, který pomáhá eliminovat extremisty a přináší větší míru společenské shody. Jak ovšem správně použít Janečkovu metodu v každé situaci? Jak optimálně nastavit počet počet hlasů, a kdy využít také variantu metody s minusovými hlasy?

Počty hlasů v D21 – Janečkově metodě

Počet hlasů v D21 – Janečkově metodě závisí primárně na počtu vítězů, přičemž nedostatečný počet kandidátů (možností) může počet hlasů omezovat. Zásadní odlišností od approval nebo combined approval voting je limitovaný počet hlasů, čímž dosahujeme vyšší hodnoty užitého hlasu, tedy “vzácnosti” hlasu. D21 – Janečkova metoda tímto způsobem hodnotí pouze silné (z většiny kladné) preference voličů. Kombinuje tak efekt více hlasů s motivací kriticky přemýšlet. Pokud má volič k dispozici neomezený počet hlasů, jak je tomu u approval voting, tak má často tendenci hlasy užívat nadměrně (zvláště v případě minusových hlasů) a není tak motivován se hlouběji zamyslet, kdo je nejblíže/nejdále jeho politickým postojům.

Pro počet vítězů V a dostatečně velký počet kandidátů doporučujeme počet plusových hlasů PL:

* Symbol ≐ zde značí zaokrouhlení na celé číslo, jinak řečeno příkaz „round“.

Množství plusových a minusových hlasů se může snižovat, pokud není dostatečně velký počet kandidátů, kteří se volby účastní. Nemá například smysl poskytovat voliči čtyři plusové hlasy při dvou vítězích, když se volby účastní jen čtyři kandidáti.

Označme dále K jako počet kandidátů. Počet plusových hlasů je pak dán vzorcem

** Poloviční závorka označuje dolní celou část, neboli také zaokrouhlení dolů. Výraz „min“ přikazuje zvolit nižší ze dvou hodnot oddělených čárkou.

Vzorec výše dostáváme z pravidla, kdy k základnímu počtu V plusových hlasů přidáme n-tý dodatečný plusový hlas, pokud počet kandidátů je větší nebo roven K ≥ (V + n). (n + 1). Tedy, k základnímu počtu V plusových hlasů přidáme V + 1 hlas, pokud K ≥ (V+1) 2, V + 2 pokud K ≥ (V + 2) 3 atd.

Počet minusových hlasů je pak

Vždy musí platit, že počet všech hlasů (plusových a minusových) je menší než počet kandidátů, tj. P+M < K. Pokud by tomu tak nebylo, snižujeme počet minusových hlasů, dokud není tato podmínka splněna.

Proč dále nestoupá počet hlasů, i když zvyšujeme počet kandidátů?

Není zásadní rozdíl, zda ve volbách s jedním vítězem kandiduje 21 nebo 121 kandidátů. Při volbách s velkým počtem kandidátů i voliči s velkým zájmem o politiku nebudou znát všechny kandidáty a jen omezený počet kandidátů má šanci na úspěch. Nedává tak smysl přidávat plusové hlasy, protože „efektivní“ počet kandidátů zůstane nadále podobný. Vzorec pro PL je stanoven tak, aby poskytl optimální míru konsensu pro velmi vysoký (teoreticky nekonečný) počet kandidátů. (Hodnotu PL lze samozřejmě měnit pro různé aplikace.)

Kdy (ne)využít minusové hlasy?

Využití minusových hlasů nedoporučujeme v počátcích procesu zavádění v politických volbách. Rovněž minusové hlasy nedoporučujeme používat v politických volbách, kde kandidují náboženské nebo etnické minority. Minusový hlas nemusí být dále vhodný v apolitických hlasování, kde se vybírá mezi čistě pozitivními možnostmi (například charitativní projekty), nebo když je žádoucí pozitivní atmosféra (například když možnosti navrhují a rozhodují o nich děti). Minusový hlas může být také představen až postupně poté, co voliči mají zkušenost s použitím více plusových hlasů.

Minusové hlasy je možné využít ve specifických situacích, kdy nehrozí negativní kampaň, a je přitom žádoucí odhalit kontroverzní kandidáty. Takovou situací může být například proces participativního rozpočtování v obcích. Při tomto procesu občané obce navrhují projekty, které by se měly realizovat z obecního rozpočtu a následně o nich hlasují.

Postup při rovnosti hlasů

Stejný počet hlasů na vítězných místech prakticky nenastane v případě  dostatečného počtu hlasujících. Pokud by se tak přeci jen stalo, můžeme za vítěze označit kandidáta, který má po součtu všech hlasů (plusových i minusových) větší počet plusových hlasů.

V případě, že mají kandidáti stejný počet celkových hlasů (součet plusových a minusových), rozhodne o vítězném kandidátovi los. Stejný postup aplikujeme i v případě stejného počtu pouze plusových hlasů.

Následující tabulky zobrazují doporučené počty hlasů pro jednotlivé počty kandidátů. Tabulka 1 zobrazuje rozložení plusových i minusových hlasů v případě, že máme dostatečně vysoký počet kandidátů. Tabulka 2 navrhuje počty hlasů při omezeném počtu kandidátů.

Zajímá vás více?

Jak vypadají výsledky voleb za pomocí D21 - Janečkovy metody?

Podívejte se na průzkumy a analýzy

Volební průzkumy

Realizovali jsme již celou řadu volebních průzkumů a analýz. Přečtěte si, jak by dopadly volby, kdyby se využívala metoda D21.
Aktuality
Volební průzkumy
Jak by dopadly slovenské prezidentské volby metodou D21?
Kdyby se prezidentské volby na Slovensku konaly minulý týden, do druhého kola by s jasným náskokem postoupili...
Přečíst článek ...
Aktuality
Volební průzkumy
Unikátny prieskum: Korčok prvý, voličov protikanditátov vie ale lepšie osloviť Pellegrini
Ak by sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky minulý týždeň, s jasným náskokom by do druhého kola postúpili Ivan
Přečíst článek ...
Aktuality
Volební průzkumy
Slovenské volby metodou D21? Demokrati v parlamentu, oslabily by nejsilnější strany
Robert Fico je na Slovensku zpět u kormidla a sestavuje vládu poté, co jeho strana SMER zvítězila ve volbách do Národní
Přečíst článek ...
Zobrazit všechny

Aktuality

Přečtete si články autorů, kteří patří do našeho teamu.
Aktuality
D21
Výsledky volební hry, které nikdo nečekal
Volby do Evropského parlamentu jsou za dveřmi a je na čase odhalit výsledky naší volební hry...
Přečíst článek ...
Aktuality
D21
Evropské volby metodou D21
Průzkum Institutu H21 označil za výherce voleb ANO se čtyřprocentním náskokem před koalicí SPOLU. Jak by ale ...
Přečíst článek ...
Aktuality
D21
Volební hra Druhý hlas pro Evropu
Chcete ovlivnit, kam bude nadále směřovat Evropská unie? Zaleží Vám na tom, jakou pozici v ní budou zastávat čeští
Přečíst článek ...
Článek
D21
Slepé skvrny Slepých skvrn aneb nepochopení principů systému D21
Metoda D21 letos oslavila deváté narozeniny. Za tu dobu si získala řadu příznivců mezi laickou ...
Přečíst článek ...
Článek
D21
Participativní rozpočet v New Yorku se letos kvůli Covidu nekoná. Co bylo v plánu?
Rok 2020 se měl pro tým Participace 21 nést ve znamení již pátého ročníku participativního rozpočtu v New Yorku ...
Přečíst článek ...
Článek
D21
D21 pomohla najít regionálního vítěze ve Startup World Cup & Summit 2019
Startup World Cup & Summit je největší startupovou soutěží v Evropě. Letošního ročníku, který se konal 10. dubna ...
Přečíst článek ...
Zobrazit všechny

Máte podněty k D21?

Janečkovu hlasovací metodu neustále podrobujeme novému výzkumu a objevujeme další možnosti jejího využití v praxi. V tomto ohledu oceníme každý nový pohled, nápad či nabídku ke spolupráci. Neváhejte nás proto kontaktovat. Těšíme se na vaše zprávy.

info@ih21.org