Knihy

O svobodě myšlení a slova

John Stuart Mill

Podle Stanfordské encyklopedie filozofie je John Stuart Mill (1806-1873) nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. Jeho dílo hrálo zásadní roli v utváření tradice klasického liberalismu a ovlivnilo mnoho významných myslitelů, mezi nimi i Tomáše Garrigua Masaryka. Když John Stuart Mill psal spis O svobodě, necílil na své kolegy filozofy, ale na obecnou veřejnost. Chtěl, aby se každý mohl zamyslet nad důležitostí svobody myšlení a slova, a to nejen v abstraktní rovině, ale také do všech praktických důsledků. Millův text je nadčasový a čtenáře mnohdy překvapí, jak relevantní a živé jsou jeho myšlenky dnes.

Nenávist

Nadine Strossenová

Mohou být slova formou násilí? Je třeba omezit svobodu projevu a zabránit tak ubližování druhým? Západní civilizace se potýkají s problémem, jak regulovat hate speech, neboli „nenávistné projevy“, které se v současnosti objevují ve velkém měřítku zejména na sociálních sítích. Kniha Nenávist objasňuje nedorozumění, která přetrvávají v debatách o „nenávistných projevech“ a svobodě slova. Nadine Strossenová předkládá řadu argumentů a na příkladech z mnoha zemí ukazuje, proč jsou regulace „nenávistných projevů“ škodlivé a narušují základní principy demokracie. Místo nich navrhuje alternativní necenzurní řešení a učí nás, jak se bránit nenávisti efektivním způsobem.

Změň pravidla, změníš hru

Institute H21

Víra v demokracii a politiky, zdá se, slábne. Společnosti napříč západním světem se polarizují, lidé se shlukují do názorově jednolitých skupin a umírněný střed nemá své zastoupení. V tomto prostředí volíme své zástupce systémem, který celý proces umocňuje. Znevýhodňuje totiž spoustu kandidátů, na kterých bychom se možná všichni shodli nejlépe. Lidé jsou často nuceni volit nejmenší zlo. Volební systémy se měnily a mění, aby společnost lépe prosperovala. Proto je tak zásadní, jaký volební systém používáme k výběru našich zástupců. Pravidla určují, jakou hru budeme hrát.