Aktuality
IH21

Hledáme datového analytika / analytičku

Publikováno dne:
28.6.2024

Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly, zajímá se o způsoby, jak zlepšovat volební systém, a chce se věnovat datové analýze a sociálněvědnímu výzkumu.

[English description below]

Co budete dělat?

 • Zapojovat se do přípravy výzkumných projektů (pravidelně připravujeme velké volební průzkumy). 
 • Statisticky zpracovávat data primárně z kvantitativních výzkumů.
 • Využívat základní i pokročilé statistické metody.  
 • Zkoumat teoretické volební koncepty v datech a pracovat s odbornou literaturou.
 • Prezentovat výsledky výzkumu na konferencích či popularizační formou.

Co byste měl/a splňovat?

 • Ukončené VŠ vzdělání v některé z relevantních oblastí, např. politologie, sociologie, psychologie, statistika, ekonomie, právo.
 • Analytické, systematické a koncepční myšlení a schopnost práce s daty.
 • Znalost statistických programů a práce v nich.
 • Znalost MS Office (pokročilá znalost Excel).
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • Schopnost spolupracovat v týmu na společných projektech.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Výborné vyjadřování v písemné podobě.
 • Fandíme svobodě. Proto oceňujeme samostatnost a vlastní iniciativu.
 • Zájem o volby a volební systémy či politiku obecně a zvědavost dozvídat se nové věci.

Co vám za práci nabízíme?

 • Možnost podílet se na projektech se zajímavými partnery. Možnost rozvoje vlastních projektů a aktivit, pokud zapadnou do strategie naší organizace.
 • Přátelský tým různorodých a nadšených lidí, kteří věří, že to, co dělají, má smysl.  
 • Otevřená komunikace napříč všemi odděleními, možnost vyjádřit svůj názor a měnit věci.
 • U nás neustrnete. Neustále se budete osobnostně i profesně rozvíjet a získáte spoustu cenných zkušeností nejen ze svého oboru. Nové výzvy si nastavujeme sami.
 • Možnost částečné práce z domova a karta MultiSport / poukázka na knihy.
 • Příjemné prostředí smíchovské vily se zahradou.

Místo práce: Zapova 18, 150 00 Praha 5-Smíchov

Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek (s možností se individuálně domluvit jinak)

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Nástup: Možný ihned nebo po domluvě

Pokud jsme vás zaujali, pošlete nám prosím strukturovaný životopis a stručný motivační dopis na zuzana.formankova@ih21.org.

Těšíme se na vás!

___________________
EN
We are looking for a Data Analyst

Our team, which focuses on elections and electoral systems, is looking for a colleague who understands numbers, is interested in ways to improve the electoral system, and wants to work in data analysis and social science research.

What will you do?

 • Participate in the preparation of research projects (we regularly prepare large election surveys).
 • Statistically process data primarily from quantitative research.
 • Use basic and advanced statistical methods.
 • Examine theoretical electoral concepts in data and work with academic literature.
 • Present research results at conferences or in a popular form.

What are we looking for?

 • Completed university education in a relevant field, e.g., political science, sociology, psychology, statistics, economics, law.
 • Analytical, systematic, and conceptual thinking and the ability to work with data.
 • Knowledge of and proficiency in statistical programs.
 • Knowledge of and proficiency in MS Office (advanced knowledge of Excel).
 • Proficiency in English at a communicative level.
 • Ability to collaborate in a team on joint projects.
 • Communication and presentation skills.
 • Excellent written expression.
 • We support freedom. Therefore, we appreciate independence and initiative.
 • Interest in elections and electoral systems or politics in general and curiosity to learn new things.

What do we offer you for your work?

 • The opportunity to participate in projects with interesting partners.
 • The possibility of developing your own projects and activities if they fit into the strategy of our organization.
 • A friendly team of diverse and enthusiastic people who believe their work is meaningful.
 • Open communication across all departments, the ability to express your opinion and change things.
 • You will not stagnate with us. You will continuously develop personally and professionally and gain a lot of valuable experience not only from your field. We set new challenges ourselves.
 • The possibility of partial work from home and a MultiSport card / book voucher.
 • A pleasant environment of a Smíchov villa with a garden.

Place of work: Zapova 18, 150 00 Praha 5-Smíchov 

Type of employment: Full-time (with the possibility to agree individually otherwise) 

Type of contract: Employment contract 

Start date: Immediately or negotiable

If we have caught your interest, please send us your structured CV and a brief cover letter to zuzana.formankova@ih21.org. We look forward to hearing from you!

Zuzana Haase Formánková

Vedoucí výzkumu voleb
zuzana.formankova@ih21.org
Zobrazit profil

Další aktuality

Naše nejnovější texty nebo videa
Demokracie a svoboda
Důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sanchez proti Francii pro členské státy Rady Evropy
Článek se zabývá důsledky rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Sanchez proti Francii, který má ...
Přečíst článek ...
Demokracie a svoboda
Analýza: Posiluje nařízení European Media Freedom Act svobodu a pluralitu médií a jejich redakční nezávislost?
Svobodná a nezávislá média jsou považována za základní kámen demokratických společností, neboť zastávají roli ...
Přečíst článek ...
IH21
Hledáme datového analytika / analytičku
Do našeho týmu věnujícího se volbám a volebním systémům hledáme kolegu/kolegyni, který/která si rozumí s čísly...
Přečíst článek ...